Kallelse årsmöte

Schackvänner,

Härmed kallas ni till Linköpings Allmänna Schacksällskaps årsmöte.

DATUM: Söndagen den 20 februari kl. 11:00

PLATS: LASS klubblokal, Götgötan 48A

Årsmötet hålls i klubblokalen om det är möjligt enligt FHM regler. Annars annonseras förändring på LASS hemsida.

Väl mött till en nytt verksamhetsår!

Peter Halvarsson Ordförande

telefon: 0722 – 20 86 86

e-postadress: peter@halvarsson.no-ip.com


FÖREDRAGNINGSLISTA

§1. Mötets öppnande

§2. Föredragningslistans godkännande

§3. Val av årsmötesfunktionärer

a) val av ordförande

b) val av sekreterare

c) val av två justeringsmän

§4. Mötets behöriga utlysande

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse

§6. Kassarapport

§7. Revisorernas berättelse

§8. Ansvarsfrihet för styrelsen

§9. Val av ordförande

§10. Val av övriga styrelseledamöter

§11. Val av två styrelsesuppleanter

§12. Val av två revisorer

§13. Val av revisorssuppleant

§14. Val av matrikelförare

§15. Val av tävlingskommitté

§16. Val av ungdomskommitté

§17. Val av lagledarkommitté

§18. Val av valberedningskommitté

§19. Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen föreslår årsmötet följande medlemsavgifter för 2023 gällande huvudmedlemmar:

Seniorer 750 kr, Pensionärer 500 kr, Barn och ungdomar (upp till 20 år) 10 kr,

Passiva medlemmar 300 kr.

Vuxna sekundärmedlemmar (medlemmar som är huvudmedlemmar i annan klubb) betalar 500 kr.

§20. Fastställande av milersättning

Styrelsen föreslår att kontinuerligt följa Skatteverkets skattefria milersättning.

§21. Lotteriverksamheten

Styrelsen föreslår årsmötet att ansöka om sex lotterier för juniorverksamheten samt fyra för seniorverksamheten, samt så stort tillstånd som möjligt vid fördelningen av bingotillstånd. Årsmötet ska även välja en lotteriansvarig.

§22. Motioner

Inga motioner har inkommit.

§23. Övriga frågor

§24. Mötets avslutande